Siirry suoraan sisältöön

Mitä inflaatio on? Selkokielellä selitettynä

Mediassa puhutaan tällä hetkellä miten inflaatio nousee suomessa ja inflaation vaikutuksista kuluttajan ostotottumuksiin sekä elintasoon. Inflaatiosta on puhuttu aikaisemminkin, mutta varsinkin länsimaille tämän tason inflaatio, jota tällä hetkellä koemme, on täysin vieras ilmiö.

Artikkeli tarjoaa sinulle kattavan käsityksen inflaatiosta ja siitä, miten inflaatio todellisuudessa vaikuttaa ihmisten arkeen. Artikkelissa käydään läpi myös ajantasaista inflaatiotilannetta euroalueella.

Tärkeimmät tiivistettynä:

📈Inflaatio tarkoittaa laaja-alaista hintojen nousua, joka jatkuu pitkään.

🧮Inflaatiolukemat lasketaan keräämällä tietoa hinnoista eri osa-alueilta, kuten pakollisista elintarvikkeista, polttoaineista sekä ei-pakollisista hyödykkeistä.

🔍Inflaatiolukemia laskettaessa osa-alueilla on erilaiset painoarvot lopulliseen inflaatiolukemaan – esim. ruoan hinnan nousu vaikuttaa enemmän kuin polttoaineiden.

🕕Tämänhetkinen inflaation karkaaminen johtuu pääsääntöisesti energian, ruoan sekä polttoaineiden hinnan nousemisesta.

📜Hintojen nousu ja inflaatio vaikuttaa kaikkiin, mutta sen vaikutuksen vakavuus hiipuu sitä mukaa, mitä vauraampi kotitalous on.

Inflaatio tarkoittaa laaja-alaista hintojen nousua

Inflaatiotasot Suomessa olivat Huhtikuussa 2023 n. 8,4%.

Euroopan Keskuspankki on tehnyt raskaita toimenpiteitä inflaation hidastamisen eteen, ja alkuvuodesta 2024 toimenpiteet vaikuttavat viimein alkaneet tepsimään.

Tosin toimenpiteiden vaikutukset näkyvät aina viiveellä, ja tällä hetkellä EKP:lla ei täyttä valtaa inflaation kurittamiseen ole, koska inflaatiolle on tässä maailmantilanteessa monta eri syytä.

Kun puhutaan inflaatiosta, täytyy ymmärtää mitä se todella tarkoittaa.

”Markkinataloudessa tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat jatkuvasti. Osa hinnoista nousee, osa taas laskee. Inflaatiosta on kyse, kun tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat laaja-alaisesti (eivät siis vain yksittäisten tavaroiden tai palvelujen hinnat). Silloin yhdellä eurolla saa vähemmän kuin ennen, eli euron arvo laskee.”

EKP – Euroopan keskuspankki – Lähde

Inflaatio on loppujen lopuksi yksinkertainen käsite, ja yllä lainattu kappale selittää inflaation perustasolla kattavasti. Monikaan ei kuitenkaan varsinaisesti osaa selittää, mitä inflaatio tarkoittaa ja miksi se vaikuttaa niin merkittävästi Suomalaisten ostokykyyn.

Inflaatiota on montaa eri mallia

Inflaatioon vaikuttaa moni tekijä, ja usein korkea inflaatio johtuu useammasta syystä. Inflaatiokokonaisuus muodostuu näiden tekijöiden yhteenlasketusta lukemasta, ja siihen voi vaikuttaa myös moni tekijä samaan aikaan.

Tutustutaan seuraavaksi hiukan tarkemmin erilaisiin inflaatiomuotoihin. Voit klikata linkkiä selityksen alta lukeaksesi tarkemman kuvauksen kaikista inflaation eri muodoista omasta artikkelistaan.

Klikkaa alta lukeaksesi lisää erilaisista inflaation muodoista

Kysyntäinflaatio

Kysyntäinflaatio tarkoittaa nimensä mukaisesti kysynnän ja tarjonnan epäsuhteesta johtuvaa inflaatiota, eli hintojen nousemista, koska kysyntä on korkeampaa kuin tarjonta.

Markkinavoimat (kuten kysynnän ja tarjonnan laki) määrittelevät markkinataloudessa tuotteiden ja hyödykkeiden hinnat, ja jos kysyntä ylittää tarjonnan, on tarjoajan nostettava hintoja tasatakseen kysyntää tarjontaa vastaavalle tasolle.

Lue lisää kysyntäinflaatiosta

Kustannusinflaatio

Kustannusinflaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotteiden hinnat nousevat laaja-alaisesti ja pitkäaikaisesti esimerkiksi raaka-aineiden huonon saatavuuden vuoksi. Hyvä esimerkki kustannusinflaatiosta on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama polttoaineen sekä kaasun kustannusinflaatio.

Kustannus-, ja kysyntäinflaatio voivat esiintyä myös samaan aikaan, ja usein tuotteiden hintoihin vaikuttaakin kummatkin tekijät.

Lue lisää kustannusinflaatiosta

Monetaarinen inflaatio (Rahan määrän aiheuttama inflaatio)

Monetaarisella inflaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa hinnat nousevat kierrossa olevan rahamäärän merkittävän lisääntymisen vuoksi. Monetaarista inflaatiota esiintyy nykyisessä talousjärjestelmässämme luonnollisesti, sillä kierrossa olevan rahan kokonaismäärä kasvaa vuosi vuodelta.

Kierrossa olevan rahan määrää voi lisätä, jos markkinatalous kasvaa riittävästi suhteessa lisääntyneeseen rahan määrään.

Palkkainflaatio

Palkkojen nostaminen vaikuttaa inflaatioon merkittävästi, ja liialliset palkankorotukset voivat johtaa huomattavaankin inflaation kiihtymiseen. Palkkojen suuruudet vaikuttavat inflaatioon, sillä korkeammat palkat johtavat kiihtyvään kysyntään, joka puolestaan johtaa nouseviin hintoihin markkinavoimien tasapainottaessa kysynnän määrää nostamalla hintoja.

Lue lisää palkkojen vaikutuksesta kustannusinflaatioon

Hyperinflaatio

Hyperinflaatio tarkoittaa talouden kriisitilannetta, jossa rahan arvo laskee hallitsemattomasti, yleensä liiallisen uuden rahan luonnista johtuen.

Hyperinflaatio kehittyy talouteen, jos keskuspankki printtaa liikaa rahaa. Yksi mahdollinen hyperinflaation juurisyy on valtionhallinnon heikko johtaminen – valtio voi esimerkiksi laskea liikkeelle liikaa valtion velkakirjoja, ja suunnitella keskuspankin kanssa näiden myymisestä keskuspankin taseelle.

Tilanne johtaa siihen, että valtiolla on valtava määrä varoja, ja jos valtio käyttää kaikki varat ostaakseen tuotteita ja palveluita omilta markkinoiltaan, rahan arvo laskee ja hinnat nousevat yritysten pyrkiessä tasaamaan kysyntää ja tarjontaa.

Tiivistettynä yritykset nostavat hintoja, koska ne huomaavat rahaa olevan liikkeellä aiempaa enemmän, joka johtaa kysynnän räjähtämiseen.

Lue lisää hyperinflaatiosta

Stagflaatio

Stagflaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa talous kasvaa heikosti sekä kokee samaan aikaan merkittävää inflaatiota. Stagflaatiota kuvataan erääksi tuhoisimmista inflaation muodoista, sillä se johtaa yleensä pitkään ja vakavaan taantumaan.

Stagflaatiossa hinnat nousevat, mutta kysyntä laskee samaan aikaan. Stagflaation syitä voivat olla mm. taantumat, kysyntäshokit, markkinan pitkään jatkunut epävarmuus tai yksittäisen, tärkeän raaka-aineen pitkäaikainen hinnannousu yhdistettynä maailmantalouden heikkoon taloudelliseen tilanteeseen.

Maailmantalouden epäiltiin vajoavan stagflaatioon myös vuonna 2022, mutta näyttäisi siltä, että siltä vältyttiin.

Lue lisää stagflaatiosta

Inflaation taso mitataan hintoja seuraamalla

Alla oleva kuvaaja on kuvankaappaus Euroopan Keskuspankin sivuilta. Kuvaajassa selitetään yksinkertaisesti miten inflaatiota mitataan ja miten se määritellään prosenteiksi.

Inflaatio Suomessa
Lähde: Euroopan Keskuspankki (Linkki artikkeliin)

Inflaation mittauksessa on myös otettu huomioon painoarvo talouden kulutuksen perusteella, eli jos vaikkapa kahvipaketin hinta nousee 100-kertaiseksi hetkellisen toimitushäiriön takia, ei inflaatio kokonaistasolla nouse juurikaan.

Kahvin painoarvo (yhdessä teen ja kaakaon kanssa) on 0,4 %, eli muuttuipa sen hinta miten paljon tahansa, sillä on vain vähäinen vaikutus kokonaisindeksiin.

Bensiinin painoarvo taas (yhdessä muiden autoissa käyttävien poltto- ja voiteluaineiden kanssa) on 4,6 %, joten sen hinnanmuutos vaikuttaisi YKHIin (Inflaatiomittariin) noin kymmenen kertaa enemmän kuin prosentuaalisesti yhtä suuri kahvin hinnanmuutos.

Euroopan Keskuspankki – Lähde

Kaikessa yksinkertaisuudessaan inflaatiolla tarkoitetaan hintojen nousua. Hintojen nousu taas johtuu siitä, että valuutan (Tässä tapauksessa euron) arvo laskee suhteessa ostettuihin tuotteisiin.

Suuremmalla summalla euroja saat siis vähemmän hyödykkeitä kuin aikaisemmin.

Lue myös:

Inflaatio Suomessa (2022)- Mihin nyt kannattaa sijoittaa?

Miten inflaatio vaikuttaa ihmisten arkeen?

Inflaatiolla tarkoitetaan hintojen kokonaisvaltaista, pitkäaikaista ja jatkuvaa nousemista.

Inflaatiolaskelmassa ei oteta huomioon ainoastaan polttoaineen, energian tai ruoan hintoja, vaan ne lasketaan painotetusti niiden tarpeellisuuden ja välttämättömyyden kannalta.

Esimerkiksi ruoan hinnan nouseminen nostaa inflaatiolaskelmassa kokonaisinflaatiota suhteessa enemmän käytöttavaroihin verrattuna. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että ruoka on kaikille ihmisille pakollinen tarve ja siitä ei voi kukaan luopua kokonaan.

Tämänhetkinen inflaation karkaaminen johtuu pääsääntöisesti energian, ruoan sekä polttoaineiden hinnan nousemisesta ja Venäjän sodalla on osittain suora vaikutus inflaation karkaamiseen. Se ei kuitenkaan kokonaan selitä tämän päivän korkeita inflaatiolukemia, ja artikkelissa kaivammekin hieman pintaa syvemmälle jotta ymmärrämme tarkemmin, mistä inflaatio johtuu ja mitä voimme kuluttajina tehdä säästyäksemme pahimmalta shokilta.

Hinnat ovat nousseet vuodentakaiseen eri aloilla seuraavanlaisesti:

inflaatio suomessa
Lähde: Stat.fi (Tilastokeskus)

Inflaation vaikutus velkoihin on positiivinen

Korkealla inflaatiolla on myös hyviä puolia: Jos sinulla on velkaa, joka on otettu matalan inflaation aikana matalalla korolla, vaikuttaa inflaatio lainaasi vähentäväsi.

Toisin sanoen inflaatio vähentää kokonaisostovoimaa, jolla alkuperäinen summa on kuitattu – inflaatio tekee rahasta arvottomampaa, eli ottamasi lainan arvo pienenee rahan arvon laskiessa.

Miksi näin tapahtuu? Tämä on helpoin ymmärtää vähän liioitellun esimerkin avulla:

  • Kuvitellaan, että taloudessamme kierrossa olevan rahan määrä on 1000 €. Tämä kuvastaa yksinkertaistettuna maailmantalouden kierrossa olevan rahan määrää.
  • Otat lainaa kaveriltasi tänään 100€, ja sovitte, että laina maksetaan takaisin kuukauden kuluttua. Lainan määrä suhteessa rahan kierrossa olevaan kokonaismäärään on 10 %.
  • Kuukauden aikana taloudessa olevan rahan kokonaismäärä nousee 2000 €:n, koska kuvitteellisen talouden keskuspankki luo uutta rahaa 1000 €.
  • Koska rahaa on nyt tuplaten enemmän aiempaan verrattuna, myös yritysten tulokset tuplaantuvat – olettaen, että kaikki raha käytetään tuotteiden ja palveluiden hankintaan.
  • Yritysten tulosten tuplaantuessa myös kaikki talouden jäsenet pitävät hallussaan nyt merkittävästi aiempaa suurempaa määrää rahaa, joka puolestaan johtaa kysynnän räjähdysmäiseen kasvuun.
  • Markkinavoimat pitävät huolen myös siitä, että palkat nousevat yritysten tulosten paisuessa epäsuhtaisen suuriksi – palkkasi nousee lähes kaksinkertaiseksi siitä, mitä se aikaisemmin oli.
  • Lainasi kokonaismäärä suhteessa rahan kierrossa olevaan kokonaismäärään on enää 5 %, eli lainasi arvo on puolittunut kuukauden laina-ajan aikana.

Esimerkki olettaa, että talouteen syötettävät varat jakautuvat tasaisesti ja että palkat nousevat myös inflaation kanssa tasaisessa suhteessa, joka on puhdasta utopiaa – mutta perusperiaate pätee myös kansantalouteen oikeasa talousjärjestelmässämme, tietysti merkittävästi heikommalla vaikutuksella.

Voit kuitenkin hahmotella tätä kuviota esimerkin avulla omaan talouteesi – jos olet ottanut vuonna 2020 100 000 € asuntolainan 0,2 % korolla, ja lainallasi on kiinteä korko, tämänhetkinen inflaatio syö lainasi takaisinmaksamiseen vaadittavaa ostovoimaa vuosi vuodelta merkittävästi, koska lainasi korko on huomattavasti inflaatiota alemmalla tasolla.

Miten inflaatio vaikuttaa korkoihin? Lue lisää

Inflaation vaikutus omaisuuteen

Inflaatio vaikuttaa omaisuuden arvoon vaihtelevasti – jos hallussasi on 1000 kappaletta banaaneita, ja kysyntäinflaatio nostaa banaanien hintaa 20 %, saat banaaneistasi 20 % enemmän rahaa kuin aikaisemmin.

Toisaalta samaan aikaan kokonaisinflaatiolukema vaikuttaa kaikista muista hyödykkeistäsi maksamaan hintaan, joten ostovoimasi voi olla yhä samalla tasolla kuin aikaisemmin. Jos inflaatio kohdistuu ainoastaan banaaneihin, ostovoimasi nousee inflaatiolukeman verran olettaen, että et itse osta banaaneita lainkaan.

Jokaisella hyödykkeellä on myös oma inflaatiolukemansa, joten inflaatio ei vaikuta kaikkiin hyödykkeisiin samalla tavalla – hyvä esimerkki tästä on jälleen öljyn ja kaasun hinnan nouseminen viimeisen vuoden aikana, joka puolestaan on vaikuttanut myös muiden hyödykkeiden arvoon mm. kuljetushintojen noustessa – öljyn hinnan nouseminen ei kuitenkaan vaikuta 1:1 suhteessa muiden hyödykkeiden hintoihin.

Miten inflaatio vaikuttaa asuntojen hintoihin? Lue lisää

Inflaatio vaikuttaa kaikkiin

Inflaatio vaikuttaa nykyisessä kulutusyhteiskunnassa toimintaamme joka vaiheessa. Kun ostat bensaa, maksat enemmän. Kun ostat ruokaa, maksat enemmän. Kun asut, maksat enemmän. Kun käyt elokuvissa, maksat enemmän.. Varmaan tajuatte pointin.

Kokonaiskuvassa tämä tarkoittaa sitä, että samalla määrällä rahaa voimme ostaa yhä vähemmän hyödykkeitä. Tämä taasen yrityksille tarkoittaa pienempiä myyntimääriä.

Viime vuonna esimerkiksi bensiinin kallistuminen on noussut mediassa esille laajalti. Bensan hinnan kallistuminen tarkoittaa pienempää myyntiä kaikille niille aloille, jotka eivät myy bensaa. Tämä vaikuttaa taas tietysti yritysten tuottoihin ja soppa on valmis.

Ihmisillä jää siis vähemmän rahaa kuluttamiseen. Luonnollinen reaktio tähän on tietysti säästäminen ja varojen varjelu. Kuluttajat eivät uskalla kuluttaa.

Talouskasvun hidastuminen tarkoittaa aina sitä, että pienet ja keskisuuret yrityksen joutuvat kiristämään kukkaronnyörejään. Varsinkin, kun myös rahoituksen saaminen hankaloituu samalla, on yritysten yleensä myös pienennettävä tuntuvasti kustannuksiaan.

Tämä tarkoittaa valitettavasti usein henkilöstön vähentämistä, koska henkilöstökulut varsinkin Suomessa ja monessa muussa sivistyneessä Euromaassa ovat yritysten suurimpia kulueriä.

Palkkakustannukset vaikuttavat myös inflaation kokonaislukemaan, joten palkkojen nostaminen ei ratkaise inflaation aiheuttamaa kireää taloustilannetta – Lue lisää

Usein yritykset myös lakkauttavat tappiollisia toimintojaan, joka saattaa johtaa laajempiin irtisanomisiin. Kovan kasvun aikana yritykset pyrkivät myös tuottamaan sellaisia palveluita, jotka eivät välttämättä ole yrityksen tuloksen kannalta positiivisia, mutta niillä on muuta arvoa.

Laskusuhdanteet usein pakottavat yritykset miettimään uudelleen näitä operaatioita, ja lähtökohtaisesti on tehokkainta leikata sieltä, mikä ei tuota positiivista tulosta.

Inflaatio koettelee kansalaisten kärsivällisyyttä

Lähivuosina on odotettavissa kansalaisten kärsivällisyyden koettelua, varsinkin kun samaan aikaan taloutta kurittaa edelleen Venäjän sota Ukrainassa. Valtio ei myöskään välttämättä voi enää astua pelastamaan kansalaisia tai yrityksiä, sillä ainut keino inflaation hillitsemiseen on rahapolitiikan kiristäminen.

Valtion toimet yritysten auttamisesta yleensä lisäävät kierrossa olevaa rahaa joko valtionlainan muodossa tai suorana ”printaamisena”, jolloin inflaatiotoimien teho heikkenee ja mahdollisesti inflaatio jopa pahenee.

Kun puhutaan inflaatiosta, puhutaan myös erittäin tulenarasta aiheesta. Osasyy inflaation kiihtymiselle on myös palkankorotukset, joita tällä hetkellä vaaditaan monella alalla.

Suuret palkankorotukset kuitenkin pahentavat inflaatiota, joten ammattiliitoilla ja hallituksella on edessään valtava pulma. Kansalaisten sietokyky lienee koetuksella jo nyt, ja jos hallitus todella on sitoutunut inflaation laskemiseen, tarkoittaa se myös palkankorotusten hillitsemistä.

Hinnat siis nousevat, ihmiset joutuvat kiristämään kukkaronnyörejään, ja samaan aikaan paine palkankorotusten hillitsemiselle on suuri. Lainaa ei myöskään saa, eikä valtio voi auttaa ylivelkaantuneita kotitalouksia tai yrityksia tukitoimilla. Ymmärrettävästi monella palaa hermo.

Tämä on kuitenkin rahapolitiikan tiukentamisen ja inflaation hillitsemisen kylmä totuus. Ainoa tapa hillitä inflaatiota on kiristää kukkaronnyörejä, vähentää kuluttamista ja estää lisävelkaantuminen.

Vanhat velat täytyy maksaa pois kunnes voidaan jälleen lähteä uuteen nousukauteen.

Pitääkö inflaatiosta olla huolissaan?

Maailmantilanne on näyttänyt jo pidemmän aikaa hieman tavallista synkemmältä. Pitkä pandemia-aika ja sotatoimet Ukrainassa sävyttävät 2020-lukua raskaasti.

Tämän lisäksi vielä talouskriisi – huh mikä vuosikymmen.

Kuten EKP:kin sanoo, inflaatio on normaalia taloudessa tapahtuvaa hintojen vaihtelua – Tällä hetkellä tosin poikkeuksellisen voimakasta sellaista. Jopa keskuspankit – joiden tehtävä on nimen omaan hallita hintojen nousua – ovat erittäin huolissaan inflaatiosta.

Keskuspankkien pääprioriteetti on tällä hetkellä hillitä inflaatiota hinnalla millä hyvänsä.

Tällä hinnalla tarkoitetaan talouden mahdollista lamaantumista. Edessämme voi siis olla taantuma, jolloin kuluttaminen tyssää kuin seinään ja kotitaloudet kiristävät kukkaronnyörejään niin, että yritysten tulokset romahtavat ja kassat tyhjenevät.

Lue lisää: Mihin inflaatiossa kannattaa sijoittaa?

Kuten sanottu, on inflaatio kuitenkin luonnollista talousjärjestelmässämme. Sen vaikutukset ovat lähtökohtaisesti negatiiviisia talouden kannalta, mutta talous seuraa todellisuudessa vain samoja vanhoja lainalaisuuksia kun aina ennenkin – kun kulutetaan liikaa, otetaan liikaa velkaa ja myydään lainaa 0-korolla, on vääjäämättä edessä suhdanne, jossa kulutusta täytyy vähentää ja lainanantoa kiristää.

Mitä itse olet mieltä tämänhetkisestä taloustilanteesta ja oletko varautunut inflaation vaikutuksiin? Kerro meille kommentoimalla alle!

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Saat kuukausittaisen yhteenvedon Suomen parhaan sijoitusblogin artikkeleista. Yksi sähköpostiviesti kuukaudessa. Ei turhaa roskapostia.